Kallelse till årsmöte 2019

Årsmöte för Sjundeå Gymnastikförening r.f. hålls
må 25.2.2019 kl. 18.00 i Sjundeå svenska skola.
Alla SGF:s medlemmar är hjärtligt välkomna med!

ÅRSMÖTE FÖR SJUNDEÅ GYMNASTIKFÖRENING R.F.
TID: 25.2 2019 kl.18.00
PLATS: Sjundeå svenska skola


Föredragningslista

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 3 Val av två protokolljusterare för mötet

§ 4 Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet

§ 5 Föredragning av verksamhetsberättelsen för år 2018

§ 6 Föredragning av bokslut och verksamhetsgranskningsberättelse för år 2018

§ 7 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§ 8 Föredragning av verksamhetsplan och budget för år 2019

§ 9 Val av styrelsens ordförande för verksamhetsåret 2019

§ 10 Val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå

§ 11 Val av två verksamhetsgranskare och en ersättare för verksamhetsåret 2019

§ 12 Fastställande av medlemsavgift och andra avgifter för medlemmarna samt ledar- och övriga arvoden

§ 13 Övriga ärenden